Audyt projektu – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z audytem programu nr HMK/94 1 3 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania wsparcia z Panatlantyckiego Programu Spójności
Harmonogram dyskusja podczas seminarium obejmie wymienione tu grupy panelowe:
 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Analiza projektów umieszczonych w IWIPK współfinansowanych w ramach RPO WK-P pod kątem gotowości do realizacji
 • Spójność terytorialna polskiego systemu innowacyjnego w kontekście wdrażania funduszy strukturalnych
 • Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wsparcie inwestorów prywatnych - ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 3.3 PO IG
 • Weryfikacja stopnia implementacji założeń EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Symulacje Strategiczne
 • Badanie podsystemu informatycznego Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia jego przydatności do ewaluacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Identyfikacja barier w dostępie do środków finansowych z PO KL dot. projektów konkursowych w ramach priorytetów VI-IX - województwo świętokrzyskie.
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • "Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu IX PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • Informacja i promocja PO Kapitał Ludzki
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym
  Program zostany omówiony pod kątem skutków wdrożenia w poniższych dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
 • Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
 • Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
 • Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
 • Działalność agencji reklamowych
 • Działalność wspomagająca edukację
  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: oświęcimski oraz m. Jastrzębie-Zdrój
  Upoważnieni beneficjenci to: Krośnieńskie Huty Szkła "Krosno" S.A., Fabryka Maszyn Spożywczych "Spomasz" S.A., Zakłady Grabarskie "SKOTAN" S.A., STEAM ZONE, Eltronik "Media" - Spółka Komandytowa , Spółdzielnia Mieszkaniowa STRZECHA , CENTRUM KOMPUTEROWE "ZETO" , Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy Labor, Jabłuszko Sp. z o.o., Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPEGIEKA sp. z o.o., SPÓŁKA USŁUG POŻARNICZO - OCHRONNYCH SUPO - CERBER SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakład Energoelektroniki TWERD Twerd Michał, BOSS BROWAR WITNICA S.A., Technitel Polska Klimkiewicz, Rodziewicz S.J., "JOLLY MED – INVEST" Sp. z o.o.
  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

  08.06.2015. 00:03